Regulamin Obiekt Factory Sport Center

§1 Wstęp

Na podstawie uchwały Zarządu Spółki pod firmą Factory Sport Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka” albo „Operator”) przy Al. Śląskiej 1 (54-118 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882262, wprowadza się niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) obiektu piłkarskiego z przeznaczeniem do organizacji imprez o charakterze sportowym, dalej: „Obiektem”, którego właścicielem jest Spółka.

Regulamin obowiązuje na obszarze Obiektu Factory Sport Center, w tym Stadionu Wrocław przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu oraz terenach przyległych, będących w użytkowaniu Factory Sport Center Sp. z o.o. z Osoby przebywające na terenie Obiektu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu.

Wejście/wjazd na teren Obiektu oznacza akceptację warunków i zasad określonych w Regulaminie.

§2 Ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, dotyczy to odpowiednio właściciela Obiektu lub innego podmiotu, który jest organizatorem imprez, wydarzeń, w tym imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1879 z późn. zm.).

2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych rygorów w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Polecenia wydane przez ochronę Obiektu, członków służb informacyjnych i porządkowych (stewardów) lub Policję muszą być przestrzegane, a odmowa dostosowania się do nich, może skutkować usunięciem z Obiektu.

3. Obiekt Factory Sport Center jest obiektem sportowym, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane inne imprezy, w tym m.in. sportowe, a także prowadzona jest działalność handlowa i usługowa, w tym biurowa, parkingowa oraz gastronomiczna

4. Obiekt Factory Sport Center jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego przez 24 godziny na dobę. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Rejestrowany obraz jest nagrywany i przechowywany przez okres do 30 dni. Administratorem danych osobowych jest Factory Sport Center Sp. z o.o. Informacja o przetwarzaniu danych do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa monitoringu wizyjnego dla Factory Sport Center Sp. z o.o. znajduje się na stronie: www.factorysportcenter.com

5. Stadion Wrocław jak i Obiekt Factory Sport Center jest chroniony przez 24 godziny na dobę.

6. Każda osoba obecna na terenie obiektu Factory Sport Center musi przyjąć do wiadomości i stosowania, że przebywa na nim na własne ryzyko oraz, że może ponosić odpowiedzialność materialną za szkody lub straty wynikające z jej działań na Obiekcie.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wyznaczonego terminu spotkania, imprezy,

meczu, itp. W przypadku opóźnienia danej imprezy lub zmiany terminu imprezy, decyzję o zwrocie należności za bilety wstępu na imprezę podejmuje jej Organizator.

8. Teren Factory Sport Center nie jest powszechnie dostępny. W tym zakresie zastosowanie znajdują regulacje zawarte w §3 Regulaminu.

9. Komercyjna działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, filmowanie, wykonywanie zdjęć na Obiekcie, może odbywać się wyłącznie za zgodą odpowiednio Operatora lub Organizatora.

10. Operator zastrzega sobie w stosunku do osób nieprzestrzegających Regulaminu i przepisów prawa na terenie Factory Sport Center, prawo do:

a) usunięcia z obiektu Factory Sport Center,

b) nałożenia kar finansowych określonych w § 9 Regulaminu,

a ponadto do:

a) dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody,

b) dochodzenia roszczeń za naruszenie dobrego imienia/wizerunku Operatora,

c) dochodzenia roszczeń o innym charakterze, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Obiektu.

W przypadku ich znalezienia przez personel Operatora, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 908.).

12. Rzeczy/przedmioty pozostawione na terenie Obiektu bez zgody Operatora, mogą zostać usunięte bez zgody/wiedzy właściciela. Operator upoważniony jest do ich usunięcia/wywiezienia na koszt i ryzyko właściciela. Właściciel zwalnia Operatora z odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z realizacją powyższych czynności.

13. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Operatora, zabrania się przeprowadzania wszelkich akcji o charakterze marketingowo sprzedażowym, jak również ekspozycji materiałów reklamowych na terenie Obiektu, w tym bannerów, ulotek, plakatów etc.

§3 Obiekt

1. Teren obiektu Factory Sport Center nie jest ogólnodostępny. Czas dostępu do Obiektu określa się w następujący sposób:

a) dla najemców biur – dostęp w godzinach funkcjonowania biur danego najemcy, oraz stały dostęp przez 24h dla osób posiadających karty dostępu,

b) dla najemców biur – w dniu imprezy masowej na wezwanie Operatora najemca dokonuje zgłoszenia mailowego do Operatora, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym osób ujętym w umowie najmu, ze wskazaniem danych personalnych tych osób (imię, nazwisko, pesel), oraz w razie potrzeby ze wskazaniem numeru rejestracyjnego pojazdu,

c) dla uczestników imprez masowych itp. – dostęp w godzinach ustalonych przez Organizatora lub Operatora,

2. Osoby wchodzące i przebywające na Factory Sport Center zobowiązane są do posiadania biletów wstępu, (jeśli takie obowiązują), identyfikatorów i/lub akredytacji (w przypadku imprez masowych), wydanych przez Operatora i/lub Organizatora, lub innych dokumentów potwierdzających możliwość przebywania na terenie obiektu, (jeżeli są wymagane). Osoby te zobowiązane są również okazywać w/w dokumenty na każde żądanie ochrony obiektowej, w tym służb porządkowych, informacyjnych.

3. Osoby wchodzące, wychodzące lub przebywające na terenie Obiektu, w uzasadnionych przypadkach mają obowiązek na wezwanie ochrony Obiektu, w tym służb porządkowych, informacyjnych, okazać dokument tożsamości oraz poddać się kontroli bagażu. W przypadku braku zgody na dokonanie kontroli bagażu wzywana jest Policja.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania bez zgody Operatora na terenie Obiektu:

a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,

b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,

c) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków; pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

d) przedmiotów i materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, religijnym lub propagandy politycznej.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości, co do przedmiotu wnoszonego na Obiekt, pracownik ochrony Obiektu, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych (steward) lub upoważniona osoba powołana przez Operatora/Organizatora jest odpowiedzialna za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

6. Pracownicy ochrony mają prawo żądać opuszczenia Obiektu przez osoby, które naruszają porządek prawny i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wskazującym, iż znajdują się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji powodujących nienaturalne zachowanie.

7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu uprawnione są do poruszania się wyłącznie w wyznaczonych strefach.

Bez zgody Operatora zabrania się wchodzenia przede wszystkim w następujące obszary:

a) płyta boiska wraz z jego otoczeniem,

b) poletko zapasowe murawy,

c) trybuny,

d) pomieszczenia służbowe Stadion Wrocław Sp. z o.o.,

e) pomieszczenia techniczne,

f) obszary wydzielone przez służby porządkowe ( np. strefy buforowe), itp.,

g) pomieszczenia cateringowe, w tym kioski gastronomiczne,

h) pomieszczenia ochrony, medyczne i Policji,

i) strefa szatni zawodników oraz strefa mediów,

j) stanowisko dowodzenia,

k) zewnętrzne klatki schodowe w strefie publicznej Stadionu, poza przypadkami ewakuacji lub zagrożenia życia i zdrowia.

Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub udostępnienia poszczególnych stref Obiektu dla najemców oraz Organizatorów.

8. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.

9. Zabrania się używania urządzeń oraz infrastruktury Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

10. Bez zgody Operatora zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Factory Sport Center, za wyjątkiem zwierząt towarzyszących osobom niepełnosprawnym (przewodnik osoby niepełnosprawnej) oraz zwierząt pracujących. W uzasadnionych przypadkach Operator może wyrazić zgodę na wprowadzenie zwierząt.

11. W trakcie trwania imprez masowych na Obiekcie zabrania się przebywania najemców biur poza terenem wynajętym, tj. pomieszczeniami biurowymi z drogą dojścia oraz wyznaczonymi parkingami z drogą dojazdu.

12. Wjazd na Obiekt odbywa się przez bramy wyznaczone przez Operatora. Osoby posiadające karty wjazdowe mają obowiązek korzystania z systemu parkingowego.

13. Bez zgody Operatora obowiązuje zakaz wjazdu na Obiekt pojazdów przewożących materiały niebezpieczne dla ludzi, środowiska lub mienia, w szczególności materiałów łatwopalnych, żrących lub wybuchowych.

14. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych, serwisowych na terenie Obiektu musi zostać awizowane oraz uzgodnione i zatwierdzone przez Operatora. Ponadto wykonawców robót budowlanych obowiązuje instrukcja kontroli ruchu osobowego, materiałowo-towarowego oraz pojazdów.

15. Zabrania się wytwarzania i składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730.), na terenie

Obiektu, W odniesieniu do powyższych odpadów użytkownik Obiektu, najemca, Organizator, we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia zgodną z obowiązującymi przepisami prawa gospodarkę odpadami, zbierając i usuwając te odpady z terenu Obiektu. Na każde żądanie Operatora użytkownik, najemca, Organizator, zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić wymagane prawem dokumenty związane z gospodarką odpadami, m.in. karty odbioru tych odpadów przez uprawnione podmioty.

16. Na terenie Obiektu obowiązuje segregacja odpadów, tj. makulatury, odpadów po opakowaniach, zmieszanych odpadów komunalnych i szkła.

17. Bez zgody Operatora na terenie Obiektu obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych zwanych dronami.

§4 Parking na terenie Stadionu Wrocław

1. Parkingi przeznaczone są wyłącznie do parkowania pojazdów mechanicznych o masie całkowitej do 3,5 tony, długości do 6 m oraz wysokości do 2,2 m. Dla pojazdów o większych gabarytach dedykowany jest parking przy bramie A.

2. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania na miejscach oznakowanych przez Operatora.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany przeznaczenia/funkcji poszczególnych miejsc parkingowych.

4. Parking jest niestrzeżony. Operator nie strzeże, ani nie przechowuje pojazdów znajdujących się na parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach lub pozostawione na parkingu. Korzystający z parkingu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

5. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń ochrony obiektowej, obsługi Parkingu, personelu służb ochrony i służb porządkowych oraz innych upoważnionych na podstawie przepisów prawa podmiotów, w tym m.in. Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.

6. W uzasadnionych przypadkach Operator upoważniony jest do odmówienia wjazdu na parking.

7. Parkowanie na terenie parkingu dopuszczalne jest wyłącznie na dedykowanych, wyznaczonych przez Operatora miejscach postojowych. Jeden pojazd może zająć jedno miejsce postojowe.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Operator upoważniony jest do odholowania pojazdu lub przechowania pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu. Korzystający z parkingu zwalnia Operatora z odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z realizacją powyższych czynności.

8. W przypadku odholowania pojazdu z terenu Stadionu informacja o miejscu/parkingu, gdzie pojazd został odholowany, znajduje się u Operatora (adres e-mail: biur@stadionwrocław.pl, nr tel.: +48 71 77 68 011) Informacja udzielana jest w godzinach pracy Operatora, tj. od 8:00 do 16:00.

9. Pojazd po ustawieniu na miejscu postojowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

10. Operator uprawniony jest do obciążenia finansowego właściciela pojazdu do pełnej kwoty naprawy za szkody powstałe na skutek różnego rodzaju wycieków z pojazdów, uszkodzeń mienia Stadionu lub śladów opon pozostawionych na nawierzchni Obiektu.

11. Na terenie parkingu zabronione jest palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,

spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających czy substancji niedozwolonych prawem, używanie ognia oraz niepotrzebne włączanie silnika, jak również zachowywanie się w sposób sprzeczny z obowiązującymi regulacjami Factory Sport Center, w szczególności z Regulaminem Obiektu lub regulaminem imprezy.

12. Na terenie parkingu zabronione jest mycie pojazdów, naprawianie pojazdów, sprzątanie wnętrza pojazdu, jak również spuszczanie, wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – m.in. cieczy chłodzącej, wody chłodzącej, paliwa i oleju.

13. Operator może wprowadzić pobór opłat za parkowanie. Informacja o cenie za parking zostanie umieszczona na stronie www.stadionwroclaw.pl oraz u obsługi parkingu.

§5 Imprezy, w tym imprezy masowe

1. Organizator imprezy organizowanej na terenie lub w obiekcie Factory Sport Center, może wprowadzić przed imprezą odrębny regulamin imprezy uprzednio uzgodniony z Operatorem (dalej: „Regulamin Imprezy Masowej”).

2. W przypadku, gdy Regulamin Imprezy Masowej reguluje ten sam przedmiot, co niniejszy Regulamin, rozstrzygające znaczenie ma Regulamin Imprezy Masowej.

3. W związku z przygotowaniem i organizacją imprezy na terenie Factory Sport Center, Operator Obiektu będzie informował każdorazowo przed rozpoczęciem imprezy o terminie wyłączenia terenu Stadionu Wrocław lub jego części z dostępności osób trzecich.

4. Za bezpieczeństwo w związku z imprezą oraz podczas imprezy odpowiedzialny jest Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Podczas imprez organizowanych na Factory Sport Center zasady dostępności do Obiektu określa ich Organizator w porozumieniu z Operatorem.

6. W dniach przygotowania i organizacji imprez wprowadza się następujące ogólne zasady obowiązujące na terenie Factory Sport Center:

a) pomieszczenia biurowe lub inne wskazane powierzchnie dostępne są tylko dla osób posiadających przepustki stałe lub wydawane jednorazowo,

b) wprowadza się nadzorowany, ograniczony dostęp do określonych pomieszczeń lub powierzchni,

c) na terenie imprezy mogą przebywać jedynie osoby, które otrzymały zgodę na wejście na teren Stadionu lub wydzieloną strefę,

d) w dniach imprez masowych na Obiekcie Operator i/lub Organizator może wprowadzić

dodatkowe specjalne karty wjazdowe oraz zażądać od najemców imiennych list wraz z numerem pesel oraz numerów rejestracyjnym pojazdów, jakie będą wjeżdżać na teren Obiektu. Przepis ten dotyczy również podwykonawców i osób/firm świadczących usługi zewnętrzne,

e) przedstawiciele podmiotów wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie Factory Sport Center, mogą wjechać lub wejść na teren Obiektu na podstawie wcześniej przesłanych i zatwierdzonych wykazów osób i pojazdów,

f) rzeczy znalezione po imprezie każdorazowo są przekazywane organizatorowi imprezy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie Obiektu.

§6 Działalność handlowa i usługowa

1. Działalność handlowa i usługowa na Obiektu może być prowadzona wyłącznie na podstawie odpowiednich umów lub porozumień zawartych z Operatorem.

2. Działalność handlowa i usługowa na Factory Sport Center może być prowadzona wyłącznie w godzinach ustalonych z Operatorem.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Obiektu obowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) oznaczyć miejsce prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa,

b) posiadać właściwe dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wymaganymi zezwoleniami,

c) zachować czystość, higienę i estetykę miejsca pracy,

d) zachować drożność ciągów komunikacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.,

e) nie umieszczać ogłoszeń i reklam poza miejscami uzgodnionymi z Operatorem,

f) przestrzegać zasad współżycia społecznego,

g) prowadzić swoją działalność w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, zwłaszcza w zakresie hałasu, zapachu, ogólnej estetyki itp.,

h) przestrzegać przepisów i instrukcji p. poż. oraz zasad BHP.

§ 7 Rejestrowanie, transmisja dźwięku i obrazu

1. Osoba obecna na Factory Sport Center wyraża zgodę na bycie fotografowanym, filmowanym, rejestrowanym przez Operatora/, i/lub inne powołane podmioty trzecie, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej formy zapłaty, ich głosu, wizerunku oraz podobizny, które mogą zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłania i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych. W przypadku braku zgody, osoba taka winna nie wchodzić na teren Obiektu.

2. Goście Obiektu/uczestnicy imprezy nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub imprezy (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z imprezy, w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.

3. Zgodnie z treścią art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza masowa.

§ 8 Media

1. Przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren Factory Sport Center we wcześniej określonym terminie za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję oraz po uzyskaniu zgody Operatora. Wizyta na terenie Obiektu powinna być uprzednio zgłoszona i uzgodniona z merytorycznym pracownikiem Obiektu, tel.: +48 691 183 825. Informacja udzielana jest w godzinach pracy Operatora, tj. od 9:00 do 17:00.

2. Wstęp na imprezy odbywa się na podstawie akredytacji wystawianych przez organizatora imprezy, biletu, zaproszenia lub innej formy wskazanej przez organizatora imprezy.

§ 9 Kary Finansowe

1. Nieprzestrzeganie Regulaminu i naruszenie zasad w nim określonych skutkować będzie nałożeniem przez Operatora na każdą osobę/firmę dopuszczającą się naruszenia, następujących kar finansowych:

a) za wejście na płytę murawy Obiektu bez zgody i nadzoru ze strony Operatora – 2 000 zł,

b) za wejście lub poruszanie się po Obiekcie w strefach, do których nie udzielono dostępu – 500 zł,

c) za brak wymaganego identyfikatora lub akredytacji – 100 zł,

d) za parkowanie pojazdem mechanicznym na Stadionie poza miejscami do tego wyznaczonymi, niedozwolonymi lub bez pisemnej zgody Operatora – 500 zł

e) za nieuzasadnione użycie systemów bezpieczeństwa, m.in. CCTV, DSO, SAP, KD – 1 500 zł,

f) za przeprowadzenie akcji marketingowo sprzedażowych oraz ekspozycji reklam bez zgody Operatora – 500 zł,

g) za brak segregacji odpadów i zanieczyszczenie pojemników odpadami innymi niż ich przeznaczenie – od 1 000 zł do 10 000 zł,

h) za inne naruszenia Regulaminu– 100 zł.

2. Kary za poszczególne naruszenia podlegają sumowaniu.

3. Operator jest uprawniony do dochodzenia niezapłaconych kar na drodze postępowania sądowego.

4. W przypadku ujawnienia naruszenia Regulaminu pracownicy ochrony Obiektu mają obowiązek

spisać dane personalne osoby naruszającej jego postanowienia. Operator, w oparciu o sporządzoną notatkę służbową, może postanowić o nałożeniu kary. W tym celu wysyła na adres zamieszkania osoby, która naruszyła postanowienia Regulaminu, notę obciążeniową nakładającą karę finansową za złamanie Regulaminu, w wysokości zgodnej z §9 ust. 1 Regulaminu.

§ 10 Zmiany Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie. Najnowsza i obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Operatora: www.factorysportcenter.com.

2. Operator w momencie zmiany regulaminów oraz przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, jakim jest Obiekt, zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad.

3. Regulamin jest dostępny przy wejściach na Factory Sport Center, w biurze Operatora, a także na stronie internetowej Operatora: www.factorysportcenter.com

4. Regulamin został sporządzony w języku polskim i przetłumaczony na język angielski. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami wiążąca jest wersja polska.

Zarząd Factory Sport Center Sp. z o.o.